PUBLIKACE JINÝCH VYDAVATELŮ

Váš nákup: 0,- Kč
obsah košíku
NASTAL NÁM DEN VESELÝ
Druhé rozšířené vydání knihy přináší zejména obsáhlejší informace o betlémech v kostelech na Kladensku a Slánsku, ale i ve sbírkách Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, Vlastivědného muzea ve Slaném, Muzea technických hraček a Městského muzea ve Velvarech. Rozšířeny jsou jak informace o lidových zvycích, tak i příloha, např. o vzpomínky Josefa Sýkory na Vánoce prožívané před druhou světovou válkou ve Vraném. V barevné příloze, pro niž pořídil většinu fotografií Pavel Vychodil, jsou představeny chrámové betlémy, ale i betlémy soudobých tvůrců z Kladenska a Slánska.

Autor: Zdeněk Kuchyňka. V roce 2021 vydalo Město Slaný ve spolupráci se Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně.. Vydání 2. rozšířené. 157 s. Formát 21x14,8 cm.

Cena: 199,- Kč
Vložit do košíku: ks.
42 HVĚZD MEZI NEBEM A ZEMÍ
Kniha připomíná 42 známých i méně známých židovských spisovatelů a spisovatelek spojených se Středočeským krajem. Autoři jsou rozděleni do šesti kapitol: 1) Devatenácté století (např. Siegfried Kaper), 2) Přelom století, období první a druhé republiky (Vojtěch Rakous, František Gellner), 3) Třicátá léta, emigrace (Julius Firt, Ota Ornest), 4) Oběti holokaustu (Jiří Orten), 5) Přeživší (Richard Feder, Jiří Weil, Ota Kraus, Miroslav Kárný, J. R. Pick, Ota Pavel), 6) Post-holokaustová generace (Irena Dousková) a na závěr jsou uvedena místa spojená s těmito autory.

Autoři: Alexandra Blodigová - Kateřina Mikulcová - Kateřina Voborská a kol.. V roce 2020 vydala Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace. Vydání 1. Formát 24x16,3 cm.

Cena: 220,- Kč
Vložit do košíku: ks.
ROK NA DOBRÉ. LIDOVÉ ZVYKY A OBYČEJE NAŠICH PŘEDKŮ
Vzpomínky řídícího učitel Miroslava Chaloupky, úzce spjatého už od mládí s Velkou Dobrou a svým působením pak i s Družcem. Vzpomínky doplněné autorovými kresbami začínají koledováním na sv. Štěpána, pokračují velikonočními zvyky, pálením čarodějnic, staročeskými Máji, dožínkami, poutěšmi a posvíceními až do Vánoc a Silvestra. Autor zaznamenal také zvyky spojené s rodinným životem od narození až po smrt.

Autor: Miroslav Chaloupka. Edičně připravil: Miroslav Oliverius. Pro Obec Velká Dobrá vydal v roce 2017 Dr. Josef Ženka st. Praha 8. Vydání 1. Náklad 500 výtisků. Pevná omyvatelná vazba. Formát 25,8x18,2 cm.

Cena: 150,- Kč
Vložit do košíku: ks.
OTISKY ČASU - Báňská činnost ve Středočeském kraji
Publikace mapuje historii rudného i uhelného hornictví a těžby dalších surovin ve Středočeském kraji. V části, věnované kamenouhelnému hornictví na Kladensku, připomíná historii dolování uhlí v našem regionu i navazující hutnické výroby. Knihu doplňuje řada fotografií z historických fondů muzeí. Zkrácený text jednotlivých kapitol je přeložen do angličtiny.

Napsal autorský kolektiv pod vedením PaedDr. Josefa Velfla. Vydal Středočeský kraj v Praze, 2007. Formát A4. 135 s.

Cena: 99,- Kč
Vložit do košíku: ks.
ŽIVOT A SMRT POD SLÁNSKOU HOROU
Sborník z historické konference Slaný a Slánsko ve XX. století konané 10. 11. 2018. Obsah: Pavel Dufek, Proměny vlastnictví velkostatků na Slánsku ve 20. a 30. letech 20. století aneb Zemřeli by jejich majitelé jako slánští velkostatkáři? • Pavel Bartoníček, Pamětní kniha manželů Hořejších ze statku v Otrubech (1929-1945) • Luboš Marek, Pro vlast jsem ochoten nasadit i život aneb Úmrtí četníků na Slánsku • Zdeněk Víšek, Mobilizace československé armády v září 1938 na základě studia slánských kronik a dobového regionálního tisku • David Hubený, Střelba mezi slánskými cyklisty • Daviid Hubený, Moudrý uviděl neštěstí a šel se skrýt - odbojová činnost Floriána Ostrčila • Jaroslav Hrdlička, Vlastimil Kybal, exilová nejistota a stesk po domově • K. Pešatová - P. Novotný, Jaroslav Novotný, příběh učitele z měšťanky, který se stal zakladatelem výukového filmu

Editor: Pavel Bartoníček. V roce 2019 vydala WOTRUBIA ve spolupráci se Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně, příspěvkovou organizací. Vydání 1. Náklad 600 výtisků. Formát 25x17,5 cm.

Cena: 120,- Kč
Vložit do košíku: ks.
STŘEDOČESKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 34/2016
MUZEUM A SOUČASNOST, ŘADA SPOLEČENSKOVĚDNÍ, SVAZEK 34. Z obsahu: M. Kracík Štorkánová - J. Fořtová Torňošová: Skleněná mozaika: transformace hmoty ve světlo (část 1) • I. Štěpánová: Česká expozice v Paříži 1892 a Zdenka Braunerová • J. Velfl: Z minulosti nejproduktivnějšího dolu Březohorského rudního revíru ve 20. století • K. Drvola: S puškou i herbářem. Životní osudy kladenského legionáře a botanika Josefa Šindeláře • • Archeologické výzkumy na území středočeského regionu v roce 2015 • K. Posekaná: Šatník Panny Marie Svatohorské • H. Hermanová: Výmalba interiérů zámku v Roztokách - expozice Život v letovisku • M. Šášinková: Maurice Pellé - Zdenka Braunerová, cesty osudů mezi Čechami a Francií - destin croisés entre la Boheme et la France • Z. Kuchyňka: Dva významné přírůstky do sbírky Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně

Odpovědný redaktor: Marcela Šášinková. V roce 2016 vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Formát A5, 179 stran.

Cena: 199,- Kč
Vložit do košíku: ks.
STŘEDOČESKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 32/2014
MUZEUM A SOUČASNOST, ŘADA SPOLEČENSKOVĚDNÍ, SVAZEK 32. Z obsahu: Z. Kuchyňka: Martinicové a Žďárští - dva spřízněné rody Slánska a Kladenska • K. Šímová: Černošice - rekreační lokalita Pražanů • J. Velfl: Sto let parního těžního stroje dolu Anna v Příbrami - Březových Horách • K. Drvola: Kladno - město autobusů. Dějiny kladenské městské a příměstské dopravy od počátku až do roku 1953 • Archeologické výzkumy na území středočeského regionu v roce 2013 • Kolektiv autorů: Nové expozice na zámku v Roztokách u Prahy

Odpovědný redaktor: Marcela Šášinková. V roce 2014 vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Formát A5, 183 stran.

Cena: 60,- Kč
Vložit do košíku: ks.
STŘEDOČESKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 31/2013
MUZEUM A SOUČASNOST, ŘADA SPOLEČENSKOVĚDNÍ, SVAZEK 31. Z obsahu: J. Kilián: Mělník v době pruských válek 1740-1763; K. Drvola: Poddanské městečko Kladno a jeho okolí v čase napoleonských válek; J. Velfl: 200. výročí zaražení Ševčínského dolu a Březohorský rudní revír; F. Bártík: Historie prvního tábora nucené práce v Československu TNP Kladno - Dříň 10. 12. 1948 - 15. 12. 1950; Archeologické výzkumy na území středočeského regionu v roce 2011 a 2012; Z. Kuchyňka: Kladenské muzeum dosáhlo významného úspěchu; Výběrová regionální bibliografie za rok 2012.

Odpovědný redaktor: Marcela Šášinková. V roce 2013 vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Formát A5, 187 stran.

Cena: 40,- Kč
Vložit do košíku: ks.
FORMOVÁNÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI VE SLANÉM A NA SLÁNSKU NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ
Sborník ze stejnojmenné konference, která se konala 5. 11. 2011 ve Slaném. Z obsahu: M. Hlavačka: Historicko-sociální parametry občanské společnosti aneb Jak se v českých zemích změnili měšťané v občany? • M. Bárta: Škody od královského vojska pruského způsobené (Prusko-rakouská válka 1866 a Slaný) • Z. Víšek: Jindřich Jaroslav Clam-Martinic a Slánsko • M. Plavec: Větroplavci nad Slaným a Slánskem (Několik poznámek k balonovýcm letům v souvislosti s Jubilejní výstavou 1891) • Milan Hes: Slaný a volby do říšské rady v roce 1907 • P. Bartoníček: Bratři František a Josef Durasové (Synové rolníka z Pcher ve světové válce) • D. Hubený: Prosincová generální stávka roku 1920 ve Slaném a okolí • V. Rogl: Počátky skautského hnutí ve Slaném.

V roce 2012 vydala Knihovna Václava Štecha ve Slaném. Formát 24,7x17,5 cm, 165 s.

Cena: 150,- Kč
Vložit do košíku: ks.
STŘEDOČESKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 30/2012
MUZEUM A SOUČASNOST, ŘADA SPOLEČENSKOVĚDNÍ, SVAZEK 30. Sborník příspěvků z konference uspořádané k výstavě První dámy ...osud? ...poslání? ...úděl? Z obsahu: M. Šášinková: Ohlédnutí za výstavou • M. L. Neudorflová: Charlotta G. Masaryková - první dáma intelektem i srdcem • R. Lovčí: Alice Garrigue Masaryková - neplánovaná první dáma • H. Zelinová: Alternativy domova - Turiec Alice Masarykovej • J. Švejnoha: Alice Masaryková a Hana Benešová a jejich činnost v Československém červeném kříži • M. Elznicová Mikesková: Charlotta G. Masaryková a Alice G. Masaryková a jejich vztah k Lánům • B. Pražáková: Pozůstalost Hany Benešové v Husitském muzeu v Táboře • J. Bílek: Pozůstalost Hany Benešové v archivním fondu Ústavu T. G. Masaryka • Z. Klusáková-Svobodová: Irena Svobodová, manželka prezidenta • N. Lindovská: Magda Husáková-Lokvencová - Život na pomedzí politiky a umenia • F. Kašička: Prezidentská rezidence v Královské zahradě Pražského hradu • Z. Kuchyňka: Pozůstalost Marie Zápotocké ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně • M. Granja: Olga Havlová a její odkaz občanské společnosti

Odpovědný redaktor: Marcela Šášinková. V roce 2012 vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Formát A5, 211 stran.

Cena: 40,- Kč
Vložit do košíku: ks.
STŘEDOČESKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 29/2011
MUZEUM A SOUČASNOST, ŘADA SPOLEČENSKOVĚDNÍ, SVAZEK 29. Z obsahu: L. Kafka: Dárek z pouti. Na okraj poutní kultury; M. Hůrka: Mühlhausenové - rod stavitelů roztocké tvrze; Z. Kuchyňka: Ani den bez čárky. K nedožitým 110. narozeninám Cyrila Boudy; J. Velfl: Březohorský rudní revír a Albertův vynález; Archeologické výzkumy na území středočeského regionu.

Odpovědný redaktor: Marcela Šášinková. V roce 2011 vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Formát A5, 206 stran.

Cena: 40,- Kč
Vložit do košíku: ks.
STŘEDOČESKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 28/2010
MUZEUM A SOUČASNOST, ŘADA SPOLEČENSKOVĚDNÍ, SVAZEK 28. Z obsahu: P. Pitrová: Dětská oděvní kultura 19. století; Z. Kuchyňka: Máchovské poznámky. Karel Hynek Mácha a jeho vztahy ke Kladensku; J. Velfl: K návštěvě T. G. Masaryka na Příbramsku v roce 1920; B. Brauner: "Až do exilu" Vzpomínky na česko-francouzskou rodinu Braunerů; F. Bártík: Zastřelen na útěku; K. Drábková a kol.: Konzervátorská pracoviště Středočeského muzea.

Editor: Marcela Šášinková. V roce 2010 vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Formát A5, 199 stran.

Cena: 40,- Kč
Vložit do košíku: ks.
STŘEDOČESKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 27/2009
MUZEUM A SOUČASNOST, ŘADA SPOLEČENSKOVĚDNÍ, SVAZEK 27. Z obsahu: Z. Kuchyňka: Tradice stavění betlémů na Kladensku a Slánsku; M. Šámal: Korespondence Zdenky Braunerové a Běly Dlouhé; J. Velfl: 230 let od zaražení dolu Vojtěch v Příbrami - Březových Horách; J. Nusek: K "vlašimským" souvislostem v díle Franze Kafky; P. Nový: Roztocký region - krajina mohylových pohřebišť.

Editor: Marcela Šášinková. V roce 2009 vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Formát A5, 199 stran.

Cena: 40,- Kč
Vložit do košíku: ks.
STŘEDNÍ ČECHY. PŘÍBĚH LIDOVÉ ARCHITEKTURY V DOKUMENTECH
Publikace seznamuje odborníky i širokou veřejnost, která se zajímá o problematiku lidového stavitelství, sídel a interiéru lidového obydlí, se základními historickými dokumentačními fondy od konce 19. století do konce 60. let 20. století, které jsou uložené ve sbírkách 14 muzeí zřizovaných Středočeským krajem (včetně jejich poboček) a ve vybraných městských muzeích.

Autor: PhDr. Lubomír Procházka, CSc. Formát A5, 98 stran včetně 18 stran barevné obrazové přílohy. V roce 2008 vydalo občanské sdružení Pro-Art ve spolupráci se Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně.

Cena: 160,- Kč
Vložit do košíku: ks.
CÍRKVE NA KLADENSKU A SLÁNSKU
Přehled církví působících na Kladensku a Slánsku s charakteristikou jejich věrouky a jejich stručnou historií především ve vztahu k našemu regionu - Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Církev evangelická metodistická, Církev bratrská, Církev adventistů sedmého dne, Apoštolská církev, Církev římskokatolická. Rejstřík osobností těchto církví od konce 19. století.

Vydal Referát kultury Okresního úřadu Kladno v roce 1999. Formát A5, brož. 70 s.

Cena: 40,- Kč
Vložit do košíku: ks.
PODOBY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
Kniha představuje část portrétních fotografií spisovatelů, výtvarnéíků a dalších umělců, s nimiž se fotograf Karel Kestner setkával od 70. let 20. století. Některé z těchto portrétů, jako například Jaroslava Seiferta, jsou často zveřejňovány, aniž je autor jmenován. V dubnu 2001 byla kniha oceněna jako Fotografická publikace roku.

Fotografie Karel Kestner; úvod František Dvořák a Miroslav Horníček. V roce 2000 vydalo Okresní muzeum Rakovník. Formát B4, vázaná s přebalem, 208 s.

Cena: 440,- Kč
Vložit do košíku: ks.
ZNOVUZROZENÉ PAMÁTKY
Sborník příspěvků z kolokvia o restaurování památek, uspořádaného u příležitosti výstavy Monumenta rediviva ve Vlastivědném muzeu ve Slaném. Autory jednotlivých příspěvků jsou Miloš Suchomel, Vratislav Nejedlý, Jan Bradna, Vít Honys, Zuzana Všetečková, Vladimír Přibyl a Zdeněk Kuchyňka. Text je doplněn černobílými fotografiemi.

Editoři: Zdeněk Kuchyňka, Vladimír Přibyl. V roce 1994 vydal Referát kultury Okresního úřadu v Kladně a Nadace V. V. Štecha ve Slaném. Formát A4, 34 strany.

Cena: 15,- Kč
Vložit do košíku: ks.