Cesta do 19. století

Program zahrnuje:

Délka programu:

cca 2 - 3 hod.

Počet žáků:

max. 30

Cena:

40,- Kč na žáka

Další informace:

Program je potřeba dopředu objednat.

Návaznost na RVP:

stupeň vzdělávací oblast tematický okruh učivo průřezová témata
1. stupeň
od 3. třídy
Člověk a jeho svět Lidé a čas Postupnost událostí v čase

Proměny způsobu života

Lidé a obory zkoumající minulost

Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy

Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí (náš životní styl)

Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát

2. stupeň
do 8. třídy
Člověk a společnost Modernizace společnosti Industrializace a její důsledky

Národní hnutí, utváření národů

Dějiny každodennosti

Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy

Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí (náš životní styl)

Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 13.01.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.