Kladno za Protektorátu Čechy a Morava

Program zahrnuje:

Na začátku programu se žáci/studenti rozdělí do skupin, ve kterých pracují po dobu trvání programu. Regionální události období Protektorátu Čechy a Morava jsou rozděleny do deseti témat (Odtržení pohraničních oblastí po podepsání Mnichovské dohody, Příjezd německé armády do Kladna, Nepolapitelný Jan, Válečná omezení, Sokolovna, Velké Kladno, Transporty, Lidice, Nálety, Příjezd Rudé armády), po každém tématu následuje otázka nebo úkol, který žáci řeší společně ve své skupině. Otázky nebo úkoly jsou různého charakteru - pracuje se s historickými předměty, určování, co je na obrázku). Součástí programu je i pracovní list, do kterého žáci své odpovědi vypracovávají a zapisují.

Program je především určen pro žáky 9. ročníku základní školy, ale lze jej podle potřeby upravit i pro studenty střední školy.

Program je potřeba dopředu objednat.

délka programu:

2 hodiny

počet žáků:

max. 30

cena:

40,- Kč na žáka

návaznost na RVP:

stupeň vzdělávací oblast učivo průřezová témata
2. stupeň Člověk a společnost Druhá světová válka

Situace v našich zemích

Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání

Rozvoj sociální dovedností pro kooperaci

Výchova k myšlení v evropských souvislostech - Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané

Multikulturní výchova - Kulturní diferenciace

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 13.01.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.