Cesta do středověku

anotace:

Stálý vzdělávací program má za cíl zopakovat a prohloubit znalosti dětí o období vrcholného středověku. Nejdříve se žáci dozvědí během promítání několik zajímavostí ze života ve středověku, poté navštíví expozici / výstavu muzea a dále děti pracují ve skupinkách v jednotlivých dílnách:

Barvy na sklo i tuš musí po programu zaschnout, výrobky budou proto až od druhého dne k vyzvednutí v muzeu, nebo je při cestě do školy dopravíme.

Program je potřeba dopředu objednat.

délka programu:

2-3 hodiny

počet žáků:

max. 30

cena:

40,- Kč na žáka, pedagog zdarma

návaznost na RVP:

stupeň vzdělávací oblast tematický okruh učivo průřezová témata
1. stupeň Člověk a jeho svět Lidé a čas Orientace v čase a časový řád

Současnost a minulost v našem životě

Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání

Výchova k myšlení v evropských souvislostech - Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané

Multikulturní výchova - Kulturní diferenciace

Environmentální výchova - Lidské aktivity

2. stupeň Člověk a jeho svět Kultura středověké společnosti Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání

Výchova k myšlení v evropských souvislostech - Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané

Multikulturní výchova - Kulturní diferenciace

Environmentální výchova - Lidské aktivity

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 13.01.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.