Vědeckovýzkumná činnost

Posláním muzea je naplňování tří základních funkcí: sbírkotvorné, osvětové a vědecké. Právě soustavné vědecké bádání v regionu považujeme za stěžejní vzhledem k zachycení identity a vývoje zkoumaného území. Vědeckovýzkumná činnost je prováděna v návaznosti na odborné zaměření jednotlivých pracovníků muzea. Zastoupeny jsou následující vědní obory:

Historie

Budeč a počátky českého státu, Svatováclavská tradice.

Kladno a výtvarné umění.

Hornické památky na Kladensku.

Botanika

Roubalův herbář a kartotéka flóry Kladenska jako podklad historických změn květeny regionu.
programový projekt DE06P04OMG006, na jehož řešení poskytlo Ministerstvo kultury ČR účelovou podporu formou dotace z výdajů na výzkum a vývoj z veřejných prostředků

Dokumentace současného stavu flory a vegetace regionu s důrazem na rozšíření ohrožených druhů a invazních druhů naší květeny.

Floristický kurz ČBS - V roce 2009 se muzeum stalo spolupořadatelem

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 11.12.2009. Verze pro tisk. O úroveň výše.