Sbírky a fondy

Základem sbírek Sládečkova vlastivědného muzea se po roce 1899 staly předměty pocházející ze zbořeného kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladně. Kromě drobných bohoslužebných předmětů se například jedná o části oltářů, náhrobky Kladenských z Kladna a Žďárských ze Žďáru nebo stará gotická okna. V několika následujících letech byly založeny i mnohé sbírky udržované až do současnosti. Spadají sem předměty z oblastí geologie, archeologie nebo numismatiky. Muzeum také od počátku vlastnilo několik kusů historického nábytku, různé cechovní předměty a památné listiny. Ve třicátých letech 20. století byl položen základ sbírkám přírodovědným. K dramatickému ochuzení sbírek nicméně došlo během 2. světové války, kdy nacisté odvezli mnoho údajně závadných věcí. Rovněž komunistická éra za sebou zanechala nepřehlednou evidenci sbírek a mnohé předměty jsou zcela nedohledatelné.

V současné době je správa sbírkového fondu prováděna v souladu se zněním zákona 122/2000 Sb. o správě a ochraně sbírek muzejní povahy. Sbírkové předměty jsou zapsány v celostátní evidenci sbírek (CES) a to v prvním a v mnoha případech i ve druhém stupni evidence. Muzeum tyto předměty využívá při své výstavní činnosti. Individuální studium sbírkových předmětů je rovněž možné, ale jen ve zvláštním režimu, který upravuje Badatelský řád.

Sbírkový fond je tvořen čtrnácti podsbírkami, jejichž stručnou charakteristiku Vám nabízíme. V budoucnu bychom Vám chtěli představit i nejzajímavější sbírkové předměty z jednotlivých podsbírek.

Podsbírky Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně

Archeologie

Obsahuje 8600 sbírkových předmětů. Vznikla činností dr. J. Žofky v počátcích existence muzea a byla obohacena o dary a koupě mimo jiné od dr. K. Žebery. Tvoří ji keramika, kovové předměty, sklo a kosterní pozůstatky získané i v pozdější době z terénních sběrů a záchranných výzkumů v kladenském okrese (Bratronice, Kladno, Makotřasy, Kněževes, Běleč, Budeč).

Kontakt na kurátora podsbírky Archeologie: Mgr. Karel Drvola

Desky, nahrávky

Jedná se o 192 gramofonové desky s hudbou a mluveným slovem, částečně z pozůstalosti A. Zápotockého.

Kontakt na kurátora podsbírky Desky, nahrávky: PhDr. Zdeněk Kuchyňka

Fotografie, filmy

Sestává z 2297 fotografií, negativů a diapozitivů dokumentujících především stavební vývoj, průmyslovou a řemeslnou výrobu, významné události a osobnosti Kladenska. Významný je soubor 482 černobílých a kolorovaných diapozitivů z pozůstalosti geografa J. V. Daneše z prvních desetiletí 20. stol., pocházející z Austrálie, Podkarpatské Rusi, Jugoslávie a Prahy.

Kontakt na kurátora podsbírky Fotografie, filmy: Jaroslav Vyšín

Knihy

Tzv. sbírkovou knihovnu tvoří 863 svazky. Jde o knihy, bibliofilie, kramářské tisky, ručně psané knihy, regionální tisky kladenských tiskařů J. Cipry, J. Šnajdra, K. Mašína nebo Nakladatelství mladých a o knihy regionálních autorů - M. Majerové, J. Hrušky (H. Udena), A. Zápotockého, V. Beneše Třebízského a dalších.

Kontakt na kurátora podsbírky Knihy: PhDr. Zdeněk Kuchyňka

Kovy, dřevo

Původní fond muzea, jehož základem byly barokní dřevěné plastiky, sanktuarium, dveře z původního kostela Nanebevzetí P. Marie, bohoslužebné předměty, růžence, svícny, cechovní památky, cínové nádobí, kovové a dřevěné nádobí z domácností. Po 2. světové válce byla podsbírka doplňována převážně v oborech souvisejících se zaměřením Muzea průmyslového Kladenska - modely šachet, pracovními hornickými nástroji, švancary a šavlemi. Součástí podsbírky Kovy, dřevo jsou ale i dětské hračky, truhly, skříně, loutkové divadlo nebo betlém. V současnosti fond čítá 1302 předměty.

Kontakt na kurátora podsbírky Kovy, dřevo: PhDr. Zdeněk Kuchyňka

Mapy a plány

Celkem 412 map, plánů a atlasů převážně se zaměřením na Kladensko (včetně urbanistických plánů). Nejstarší je Müllerova Mapa Čech z roku 1720.

Kontakt na kurátora podsbírky Mapy a plány: PhDr. Zdeněk Kuchyňka

Mineralogie

Podsbírka čítající 1457 minerálů především z území kladenského okresu získaných při hloubení místních dolů. Založena byla ve 20. až 40. letech 20. stol. převzetím celých souborů ze soukromých sbírek, doplněna v 80. letech terénním výzkumem při zakládání dolu Slaný.

Kontakt na kurátora podsbírky Mineralogie: Mgr. Lukáš Krinke

Numismatika

Podsbírku tvoří mince, bankovky, odznaky, žetony, medaile a plakety z různých zemí světa - převážně Rakouska, Rakouska - Uherska, Německa a Československa. Podsbírka zahrnuje období od antiky až po současnost a obsahuje i některé regionální ražby. Celkem se jedná o 3887 předmětů. V současné době není tato sbírka badatelům k dispozici.

Kontakt na kurátora podsbírky Numismatika: PhDr. Zdeněk Kuchyňka

Paleontologie

Jedná se o 1258 zkamenělin rostlin a živočichů z období prvohor až čtvrtohor. Základem podsbírky se počátkem 20. století stala geologická sbírka úředníka J. Ječmena, kterou tehdy muzeum odkoupilo.

Kontakt na kurátora podsbírky Paleontologie: Mgr. Lukáš Krinke

Petrografie

Zahrnuje 324 kusy hornin a důlního dřeva. Založena byla ve 20. až 40. letech 20. stol. převzetím celých souborů ze soukromých sbírek, doplněna v 80. letech terénním výzkumem při zakládání dolu Slaný.

Kontakt na kurátora podsbírky Petrografie: Mgr. Lukáš Krinke

Písemnosti a tisky

Sestává z 6139 kusů novin, časopisů a drobných tisků - pozvánek, pracovních knížek, pohlednic, plakátů a rukopisů. Zahrnuty jsou také pozůstalosti A. Zázvorky, M. Zápotocké a J. V. Daneše.

Kontakt na kurátora podsbírky Písemnosti a tisky: PhDr. Zdeněk Kuchyňka

Sklo, porcelán

Obsahuje užitkovou keramiku, porcelán a předměty ze skla. Nejcennější jsou soubory uměleckých sklářských děl L. Smrčkové, keramiky J. Huji a renesanční kamnové kachle z Kladna, Tuchlovic a Lán. Celkem 626 kusů.

Kontakt na správce podsbírky Sklo, porcelán: Bc. Lucie Matoušová

Textil

V podsbírce se nachází oděvy a prádlo, ale i prapory, cechovní korouhve, pohřební tabulky, obuv, stolní prádlo, církevní ornáty, uniformy vojenské, havířské a pionýrské. Dále též kompletní ženský kroj z Podbudečska z 60. let 19. stol. nebo loutky a dětské hračky - panenky. Podsbírka obsahuje 1087 předmětů.

Kontakt na správce podsbírky Textil: Bc. Lucie Matoušová

Výtvarné umění

Základ sbírky tvoří barokní obrazy ze zbořeného kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladně od J. K. Kováře, dále jsou ve sbírce obrazy a grafika regionálních autorů - K. Karase, C. Boudy, sester Válových, K. Součka, S. Kulhánka, S. Klíra, Z. Větrovce, K. Javůrka, V. Stříbrného, J. Bryndy, B. Valenty, J. Tyxy aj. Celkem se jedná o 789 olejomaleb, akvarelů, kreseb a grafiky.

Kontakt na kurátora podsbírky Výtvarné umění: PhDr. Zdeněk Kuchyňka

Zoologie

Získali jsme nové přírůstky do zoologické podsbírky.

Kontakt na kurátora podsbírky Zoologie: Mgr. Lukáš Krinke

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 22.08.2018. Verze pro tisk. O úroveň výše.