Přírůstky do sbírek 2023

K nepřehlédnutelným přírůstkům z roku 2023 patří preparát labutě velké. Mladý labutí samec pochází ze západních Čech, ale pro naše muzeum jej, stejně jako všechny ostatní zoologické přírůstky, vycpal preparátor Pavel Augsten z Nového Domu na Křivoklátsku. Zoologickou sbírku obohatili také dva zástupci letounů, samice netopýra rezavého a netopýra pestrého. A zmínit je třeba také dvojici lasic hranostajů. Zatímco samec je v šatu letním, samičku zdobí šat zimní, až na špičku ocasu čistě bílý. Ano, jedná se o kožešinu králů zvanou hermelín. Nákup nových přírůstků v takovém rozsahu umožnila dotace od komise Rady města Kladna pro životní prostředí, které tímto velmi děkujeme za podporu při vytváření podsbírky.

Nově zakoupené preparáty jsou v těchto dnech vystaveny v prostorách muzea.

Nákup preparátů do přírodovědných sbírek muzea byl v roce 2023 podpořen dotací z prostředků Statutárního města Kladna.


Celkem dvanáct preparátů obohatilo zoologickou podsbírku muzea v roce 2022. Jedná se o vycpaniny osmi drobných pěvců jako například lejska šedého, sedmihláska hajního, šoupálka dlouhoprstého, pěnkavu jikavce či strnada obecného. Mezi přírůstky je i velmi vzácný a silně ohrožený zástupce krátkokřídlých chřástal polní. Výčet uzavírají podstatně větší druhy kopřivka obecná a husice nilská, které patří mezi kachny, a také se podařilo získat starý preparát samice tetřeva.

Nákup preparátů do přírodovědných sbírek muzea byl v roce 2022 podpořen dotací z prostředků Statutárního města Kladna.


Koronavirové pandemii doslova navzdory se zoologická podsbírka rozrostla v roce 2021. Bobři doputovali na Kladensko již před nějakým rokem a od té doby se muzeum snažilo získat nějaký uhynulý exemplář k preparaci do sbírek. Zpráva o nálezu mrtvého bobra nakonec přišla. Pochopitelně přesně v době, kdy platil zákaz cestování mezi okresy a kurátor zoologické podsbírky měl covid. Naštěstí se vše podařilo logisticky zvládnout, takže bobr už je vycpaný, odpočívá v chladu a suchu muzejního depozitáře a návštěvníci ho budou moci spatřit na některé z příštích výstav muzea. Z nových přírůstků mu společnost dělají mládě lišky obecné a mýval severní, další z druhů, které u nás dříve nežily a na naše území se rozšířily teprve v nedávné době. Výčet tohoročních zoologických akvizic uzavírá trojice netopýrů dlouhouchý, rezavý a večerní.

Nákup preparátů do přírodovědných sbírek muzea byl v roce 2021 podpořen dotací z prostředků Statutárního města Kladna.


Do přírodovědně vzdělávacího koutku na zahradě muzea jsme instalovali krmítko pro veverky a ty se staly jeho pravidelnými návštěvníky. Nezůstalo jen u živých veverek a v roce 2020 jsme zoologickou podsbírku rozšířili o preparáty těchto sympatických a oblíbených hlodavců. Přestože jedna z veverek je zrzavá a druhá je zbarvena černě, jedná se v obou případech o stejný biologický druh veverku obecnou (Sciurus vulgaris). Další akvizicí do sbírek se stala vycpaná liška obecná, kterou si návštěvníci budou moci prohlédnout na některé z dalších výstav muzea. Jediným zástupcem ptáků mezi tohoročními přírůstky je preparát poláka chocholačky, jedné z nejhojnějších kachen našich vod. Na rozdíl od plovavých kachen, mezi něž patří například o poznání větší kachna divoká zvaná březňačka, patří polák chocholačka mezi kachny potápivé.

Nákup preparátů do přírodovědných sbírek muzea byl v roce 2020 podpořen dotací z prostředků Statutárního města Kladna.


Rok 2019 byl pro rozvoj zoologické podsbírky mimořádně významný. S finanční podporou od komise Rady města Kladna pro životní prostředí pokračoval nákup preparátů od Pavla Augstena. Jedním z devíti nových přírůstků byla například preparovaná nutrie. V průběhu roku se ovšem naskytla ojedinělá možnost koupit rozsáhlý soubor vycpanin z Prvního soukromého přírodovědného muzea ve Smržovce, které musel jeho provozovatel RNDr. Vít Picek uzavřít. Přitom většina preparátů pocházela z našeho regionu a jejich autorem nebyl nikdo jiný, než Pavel Augsten. Tuto významnou akvizici se podařilo uskutečnit díky mimořádnému finančnímu příspěvku našeho zřizovatele, jímž je Středočeský kraj. Podsbírku tak obohatily čtyři desítky zcela nových druhů a další desítky preparátů dokumentujících vnitrodruhovou variabilitu či pohlavní dimorfismus, tedy rozdíly mezi samci a samicemi téhož druhu, které u ptáků bývají často velmi výrazné.

Nákup preparátů do přírodovědných sbírek muzea byl v roce 2019 podpořen dotací z prostředků Statutárního města Kladna.


Mezi přírůstky z roku 2018 zaujme například koliha velká, potápka malá, výreček malý či strakapoud prostřední. K největším atrakcím ale bezpochyby patří trojice preparátů, jejichž akvizice se podařila na podzim. Jedná se o žluvu hajní, dudka chocholatého a mandelíka hajního ve skleněných kyvetách. Tito ptáci budí zaslouženou pozornost, ať už svým výrazným zbarvením, nebo v případě dudka překrásnou chocholkou na hlavě, které vděčí za své druhové jméno. Jak dudek, tak mandelík patří mezi nesmírně vzácné druhy našich ptáků. V současnosti mandelík v České republice vůbec nehnízdí, takže získaný preparát je staršího data. Autorem sbírkových předmětů je vynikající preparátor Pavel Augsten z Nového Domu na Křivoklátsku, který s naším muzeem dlouhodobě spolupracuje.

Nákup preparátů do přírodovědných sbírek muzea byl v roce 2018 podpořen dvěma dotacemi z prostředků Statutárního města Kladna.


Přírůstkům z roku 2017 dominuje preparát raroha velkého. Jde o kriticky ohroženého dravého ptáka z příbuzenstva sokolů. V České republice v současnosti hnízdí jen asi 8 až 15 párů, především na jižní Moravě. Pořízený exemplář byl chovaný pro sokolnické účely, v okolí Kladna se tento druh ve volné přírodě nevyskytuje. Mezi nově zakoupenými preparáty jsou také samice krahujce obecného a samec žluny zelené. Ke kohoutkovi tetřívka z roku 2015 byla nově pořízena slepička, stejně tak přibyla samička i k samečkovi pěnice černohlavé. Letošní akvizici uzavírají dva savci. Za hmyzožravce ježek západní, šelmy zastupuje norek americký. Autorem sbírkových předmětů je vynikající preparátor Pavel Augsten z Nového Domu na Křivoklátsku, který s naším muzeem dlouhodobě spolupracuje.

Nákup preparátů do přírodovědných sbírek muzea byl v roce 2017 podpořen dotací z prostředků Statutárního města Kladna.


Nejvýznamnějším přírůstkem roku 2016 je bezpochyby preparát motáka lužního. V současnosti je v ČR udáváno jen asi 80 až 120 párů těchto dravců. Přestože jejich stavy v posledních letech zvolna rostou, stále jde o velmi vzácný ptačí druh. V okolí Kladna motáci lužní vůbec nehnízdí, uhynulý exemplář byl nalezen až poblíž severních hranic kladenského okresu. Další pořízené vycpaniny představují drobné pěvce jako je stehlík obecný, pěnice černohlavá a slavíková, rodinka vrabců domácích, zvonohlík zahradní nebo drobný a nenápadný obyvatel většiny příměstských lesů budníček menší. Toho si většinou všimneme jen díky charakteristickému hlasovému projevu připomínajícímu metronom. Právě svému zpěvu často přepisovanému jako "cilp-calp" vděčí za své jméno v němčině.

Nákup preparátů do přírodovědných sbírek muzea byl v roce 2016 podpořen dotací z prostředků Statutárního města Kladna.


Některé z přírůstků roku 2015 našly uplatnění hned při letní výstavě Co skrývají depozitáře? - veřejnost si mohla prohlédnout dvojici krys obecných, tetřívka, dlaska, slepýše nebo netopýra velkého. Později byly zakoupeny ještě preparáty morčáka velkého, čejky chocholaté a tří drobných pěvců: slavíka, sýkory uhelníčka a pěnkavy. Těsně před koncem roku se zdařila ještě akvizice dvou zajímavých živočichů - volavky bílé a psíka mývalovitého. Volavka bílá je vzácný, silně ohrožený druh, který v České republice téměř vůbec nehnízdí a při tahu se můžeme setkat jen s několika desítkami exemplářů za rok. Zvíře uhynulé u Mšece tak představuje opravdu unikátní nález. Naopak psík mývalovitý je považován za invazní druh - na naše území proniká z původního areálu v Rusku a východní Asii. Získaný preparát dokumentuje jeho přítomnost i na Kladensku.

Nákup preparátů do přírodovědných sbírek muzea byl v roce 2015 podpořen dvěma dotacemi z prostředků Statutárního města Kladna.


Rok 2014 byl na zoologické přírůstky poměrně bohatý. Zakoupeno bylo 20 nových vycpanin živočichů, mezi nimiž upoutá asi především vydra říční, které sekundují drobní savci jako křeček polní, plch velký nebo myška drobná. Ptáci jsou zastoupeni rozměrnou samicí čápa bílého nebo naopak drobnou slučkou malou. Kolekce tří datlovitých ptáků nabízí příležitost vzájemně porovnat strakapouda velkého, strakapouda prostředního a datla černého. Didakticky hodnotný je i preparát skřivana polního, který je sice notoricky znám z dětských říkanek, ale z volné přírody kvapem mizí a zahlédnout ho bývá celkem vzácnost. Dalším vzácným přírůstkem je hrdlička divoká, u nás nepříliš běžná příbuzná hrdličky zahradní, od které se liší jak vzhledem, tak způsobem života. Mezi další preparáty, které zamíří do muzejního depozitáře, patří ještě pestrobarevný skvost české ornitofauny ledňáček říční, rovněž krásně zbarvení zástupci pěvců brkoslav severní či dlask tlustozobý a o poznání střídměji vybarvení jestřáb lesní, drozd brávník, špaček obecný, kos černý nebo rákosník zpěvný.

Nákup preparátů do přírodovědných sbírek muzea byl v roce 2014 podpořen dvěma dotacemi z prostředků Statutárního města Kladna.


Asi nejatraktivnějším z přírůstků roku 2013 je překrásný exemplář volavky popelavé ze mšeckých rybníků, kterému sekunduje jiný volavkovitý pták bukač velký. Dalším z preparátů je samice bažanta, tedy bažantí slepice a nikoliv koroptev, jak se mnozí lidé mylně domnívají. O chytání lelků slyšel snad úplně každý, zdaleka ne všichni ale vědí, že lelek je pták. A asi jen málokdo měl možnost spatřit lelka na vlastní oči. Ovšem jeden takový vycpaný lelek právě obohatil muzejní sbírky. Z dalších zvířat, která si často bereme do úst, aniž bychom přesně věděli, jak ve skutečnosti vypadají, jmenujme tchoře tmavého. Také ten a ještě několik dalších živočichů se nově zabydlelo v muzeu.

Nákup preparátů do přírodovědných sbírek muzea byl v roce 2013 podpořen dotací z prostředků Statutárního města Kladna.


Přírůstky z roku 2012 zahrnují nejrůznější druhy ptáků od nejmenšího evropského pěvce králíčka obecného po velké dravce. Největší je káně lesní s téměř metrovým rozpětím křídel. Nejvzácnější je pravděpodobně preparát luňáka červeného, jehož stavy se v okolí Kladna odhadují jen na 1 až 3 hnízdící páry. Do sbírek byla zakoupena také trojice navzájem si podobných ptáků vlaštovky, jiřičky a břehule, aby bylo možné didakticky demonstrovat jejich vzájemné rozdíly. Savce mezi novými přírůstky zastupuje velice povedený preparát zajíce polního.

Nákup preparátů do přírodovědných sbírek muzea byl v roce 2012 podpořen dotací z prostředků Statutárního města Kladna.


K přírůstkům z roku 2011 patří například osm vycpanin živočichů. Ve všech ohledech největším přírůstkem je tentokrát preparát výra velkého, který můžete vidět vlevo na fotografii pořízené během výstavy "Sáhni si na ptáka", na níž jsme hned vystavili všechny v tomto roce získané zoologické přírůstky. Kromě výra se jednalo o preparáty kormorána, bekasiny, špačka, mlynaříka, křivky, zvonohlíka a mláděte dlaska.

Nákup preparátů do přírodovědných sbírek muzea byl v roce 2011 podpořen dotací z prostředků Statutárního města Kladna.


Mezi přírůstky z roku 2010 patří mimo jiné čtrnáct vycpanin živočichů. Jedná se například o preparáty krkavce, kalouse pustovky, rorýse, chřástala, sluky, kvíčaly či žlun šedé a zelené. Z nových preparátů savců jmenujme lasici kolčavu, drobné savce zastupuje bělozubka šedá.

Nákup preparátů do přírodovědných sbírek muzea byl v roce 2010 podpořen dotací z prostředků Statutárního města Kladna.


V roce 2009 byla zoologická podsbírka rozšířena například o preparáty poštolky, jestřába, kalouse ušatého či kuny lesní. Také tato zvířata vycpal preparátor Pavel Augsten a jejich nákup umožnila finanční podpora komise Rady města Kladna pro životní prostředí.

Nákup preparátů do přírodovědných sbírek muzea byl v roce 2009 podpořen dotací z prostředků Statutárního města Kladna.


<
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 22.12.2023. Verze pro tisk. O úroveň výše.