Knihovní řád

Studijní knihovna Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně

Článek 1 - Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení

1.1. Knihovna Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně (dále jen "knihovna") je v souladu se statutem muzea specializovanou studijní knihovnou.

1.2. Posláním knihovny je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Veškerou svou činností přispívá k uchovávání kulturního dědictví, k rozvoji vědy, kultury a ke vzdělávání a výchově občanů.

1.3. Činnost knihovny se řídí těmito právními předpisy:

a) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy

b) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském

c) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

d) a dalšími příslušnými zákony a nařízeními.

1.4. Muzejní knihovna je knihovnou presenční.

Článek 2 - Knihovní fondy

2.1. Ve fondu knihovny jsou fondy regionálií a fondy specializované (tj. odborné, které se vztahují k odborné činnosti muzea podle jeho zaměření). Jsou doplňovány podle tématického plánu a aktuálních potřeb muzea. Součástí knihovny není Sbírková knihovna, ve které jsou uloženy knihy a tisky podléhající zákonu č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.

2.2. Veškeré knihovní fondy časopisů a novin, regionálních tisků a knih se půjčují pouze presenčně ke studiu ve studovně.

2.3. Ze specializovaného fondu je možné formou dlouhodobých výpůjček vytvářet studijní příruční knihovny jednotlivých odborných oddělení muzea. Za jejich stav odpovídá vedoucí oddělení.

2.4. Uživatelé knihovny jsou povinni knihovní fondy chránit a nesmějí je poškozovat.

Článek 3 - Uživatelé knihovny - jejich práva a povinnosti

3.1. Uživatelem knihovny může být osoba starší 15 let. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona.

3.2. Uživatelé knihovny jsou povinni se řídit knihovním řádem, pokyny pracovníků knihovny a návštěvním řádem muzea. Musejí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením knihovny a muzea.

3.3. Uživatelé knihovny jsou povinni při odchodu předložit ke kontrole obsah svých tašek, případně i kapes.

3.4. Uživatelé knihovny se mohou pohybovat v pouze v určených prostorách. Ostatní prostory knihovny nejsou veřejně přístupné. V prostorách studovny jsou uživatelé povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek. Není dovoleno v těchto prostorách kouřit, jíst ani pít. Dále není dovoleno hlasitě mluvit, či jinak hlučet, používat mobilních telefonů.

3.5. Do prostor knihovny nemají přístup osoby opilé či jinak omámené, osoby znečištěné, ozbrojené, malé děti, psi či jiná zvířata. Do prostor knihovny se nesmějí nosit ani ukládat výbušniny, snadno vznítitelné materiály a podobně.

3.6. Uživatelé mají nárok pouze na jedno místo ve studovně. V případě obsazení míst ve studovně uživatelé musí počkat na jejich uvolnění mimo prostory knihovny.

3.7. Uživatelé nesmějí vyjímat katalogizační lístky z katalogů ani na ně psát.

3.8. Pokud čtenář - uživatel knihovny nebude dodržovat ustanovení Knihovního řádu, může být dočasně či trvale zbaven práv užívat služeb knihovny.

Článek 4 - Výpůjční služby a další služby

4.1. Knihovna půjčuje ze svých fondů knihy a další dokumenty k presenčnímu studiu pouze do studovny. Historické a konzervační fondy mohou být půjčeny pouze za podmínek stanovených muzeem pro badatele.

4.2.Uživatelé knihovny mohou výpůjčky realizovat pouze prostřednictvím pracovníků knihovny.

4.3. Uživatel knihovny nemůže mít půjčeno najednou více než 5 vázaných svazků a více než 5 volných čísel časopisů. Vzácnější materiály se půjčují pouze jednotlivě.

4.4. Mimo prostory studovny si mohou půjčit knihy a jiné materiály na svá pracoviště pouze odborní pracovníci muzea. Nesmějí je však vynášet z budovy muzea a jsou povinni je na požádání pracovníka knihovny vrátit a umožnit jejich studium dalším zájemcům. Rovněž je nesmějí půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, po kterou je mají vypůjčené.

4.5. Ve zcela výjimečných a řádně zdůvodněných případech může povolit ředitel muzea půjčení dokumentů mimo budovu muzea. V těchto případech knihovna žádá jako záruku řádného vrácení složení finanční kauce, na kterou vystaví stvrzenku. Při vrácení výpůjčky po předložení stvrzenky knihovna kauci vrátí.

4.6. Půjčování k výstavním účelům, především z historických a konzervačních fondů, se může uskutečnit pouze na základě řádné smlouvy o výpůjčce se všemi právnickými podmínkami.

4.7. Informační a bibliografické služby Knihovna buduje a zpřístupňuje informační aparát knihovny ve formě různých druhů katalogů a kartoték, v bázi elektronického katalogu. Poskytuje veřejnosti ústní i písemné informace faktografického a bibliografického charakteru. Knihovna vypracovává na požádání a podle provozních možností rešerše. Cena rešerše vypracované v normálním termínu, tj. do týdne, se skládá ze základního poplatku a poplatku za každý vyhledaný titul. Platí se i za vyhledání dokumentu, ve kterém předpokládaná informace není. Poplatky viz Ceník služeb.

4.8. Kopírovací služby Knihovna neposkytuje kopírovací služby.

Článek 5 - Počítačová pracoviště

5.1. Počítačová pracoviště jsou určena k využívání elektronických informačních zdrojů (včetně CD-ROM) knihovny a k zpřístupnění volně dostupných vědeckých dat z internetu.

5.2. Uživateli je zakázáno používat na počítačích v knihovně jiné programové vybavení než to, které je mu v nabídce poskytnuto.

5.3. Veškeré získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně osobní potřebě uživatele a jeho studijním účelům. Není dovoleno je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.

5.4. Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod, způsobených jím zanesenými viry.

5.5. Provoz sítě knihovny (počítače) může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě (počítače), případně z jiných závažných důvodů.

5.6. Poplatky za využití internetu viz Ceník služeb.

Článek 6 - Poplatky a náhrady

6.1. Poplatky za vypracování rešerší jsou stanoveny v Ceníku služeb. Dále jsou v něm stanoveny poplatky za vytištění stránek při užívání internetu.

6.2. Náhrada za poškozené nebo ztracené knihy a jiné dokumenty může být provedena těmito formami: a) uvedením do původního stavu, dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě b) jestliže to není možné, tedy dodáním vázané kopie (popřípadě zaplacením ceny kopie a vazby) c) jestliže náhrada podle předchozích bodů není možná, může se knihovna dohodnout s uživatelem na dodání jiného vydání díla nebo požadovat finanční náhradu podle ceny díla na trhu v době ztráty.

6.4. Jestliže uživatel neodbornou manipulací s technickými prostředky (výpočetní technika, čtecí zařízení, atd.) poškodí tato zařízení, hradí veškeré náklady, které byly vynaloženy na opravu této techniky či počítačové sítě.

6.5. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Článek 7 - Závěrečná ustanovení

7.1. Nedílnou součástí tohoto řádu je Příloha č.l - Ceník služeb knihovny Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně.

7.2.Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. května 2003

PhDr. Zdeněk Kuchyňka

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 22.07.2005. Verze pro tisk. O úroveň výše.