Knihovna

Vznik muzejní knihovny spadá do samého počátku existence muzea, tedy do počátku 20. století. V meziválečných letech byla knihovna obohacena o mnohé cenné svazky z pozůstalosti V. Čermáka (mezi jinými např. o Jungmannův slovník), takže nejstarší tituly pocházejí z poloviny 19. století. V současnosti muzeum disponuje dvěma knihovními fondy: studijní knihovnou a knihovnou sbírkovou.


Studijní knihovna je evidována Ministerstvem kultury pod číslem 6659/2022 a je určena nejširší veřejnosti. Obsahuje přibližně 15 000 titulů, jež čtenáři starší 15 let mohou v návštěvních hodinách prezenčně studovat ve studovně. Fond zahrnuje literaturu regionální (tj. práce současných kladenských autorů a starší i novější dokumenty zabývající se vlastivědou Kladenska) a literaturu specializovanou (tj. vztahující se k odborné činnosti muzea - archeologii, historii, etnologii a přírodním vědám).

Součástí studijní knihovny je fond novin a časopisů. Z nejstarších je možné jmenovat Časopis českého museum (dnes Časopis Národního muzea - většina čísel od roku 1827 až do současnosti), Památky archeologické (od r. 1865 až do současnosti), Lumír (několik ročníků z let 1851 až 1939), Květy (1879 až 1899) nebo "přírodnický časopis" Živa (ročník 1863 a některé další). Ze specializovaných časopisů se jedná o Archeologické rozhledy (od r. 1949), Český časopis historický (od r. 1905), Český lid (od r. 1893) nebo Numizmatické listy (od r. 1974). Souvislé řady těchto časopisů udržuje knihovna až do současnosti. Regionální časopisy jsou zastoupeny Vlastivědným sborníkem školního okresu Slánského (z let 1923 až 1941), Slánským obzorem (od r. 1893 až dosud) nebo Muzejními listy Okresního muzea Kladno z let 1992-1995.

Provoz studijní knihovny se řídí knihovním řádem Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně. Pořizování xerokopií ze zapůjčených materiálů není možné, lze však dohodnout pořízení jejich digitální fotografie. Vyhotovení rešerší a další knihovnické práce jsou zpoplatněny dle ceníku.

Návštěvní hodiny knihovny:

úterý a čtvrtek 9:00 - 11:00
středa 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:00

V případě zájmu lze individuálně dohodnout návštěvu knihovny i v jinou dobu.

Kontakt na knihovnu: Jiří Štěpánek


Ve sbírkové knihovně je uloženo na 900 knih a tisků zapsaných v Centrální evidenci sbírek, kterou vede Ministerstvo kultury. Fond obsahuje především spisy regionálních autorů a staré tisky. Dokumenty tohoto fondu jsou součástí sbírek muzea, a proto jsou z běžného půjčování vyjmuty. Jejich studium je možné jen ve zvláštním režimu, který upravuje Badatelský řád muzea.

Kontakt pro domluvu studia dokumentů sbírkové knihovny: PhDr. Zdeněk Kuchyňka

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 28.07.2022. Verze pro tisk. O úroveň výše.