Badatelský řád

V souladu s ustanovením paragrafu 9, odst. 1, písmeno g zákona č. 122/2000 Sb., o správě a ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění, vydávám v zájmu zabezpečení sbírkových předmětů při jejich využívání ke studijním účelům tento

BADATELSKÝ ŘÁD

Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně

Základní ustanovení

Studium muzejních sbírkových předmětů, fotodokumentace, pomocného studijního materiálu a dokumentů z muzejního archivu je dovoleno prezenčně v prostoru k tomu stanoveném. Do jiných prostor muzea nemají badatelé přístup. Výjimku může povolit ředitel.

Povinnosti a práva badatelů

1) Zájemce o studium prokáže svou totožnost občanským průkazem (dále jen OP), popřípadě průkazem jemu na roveň postaveným, jde-li o cizince, platným cestovním pasem a povolením od příslušných úřadů k pobytu v ČR.

2) Zájemce o studium vyplní badatelský list, ve kterém uvede osobní údaje, číslo OP nebo cestovního pasu (u cizinců včetně povolení k trvalému pobytu), důvod studia a přesné určení studijního zájmu. Nový badatelský list vyplňuje vždy pro každý kalendářní rok, ve kterém studuje sbírkové předměty, a při každé změně účelu studia, popřípadě změně tématu. Při každé návštěvě se badatel zapíše do Návštěvní knihy.

3) Badatel před vstupem do badatelny odloží plášť, příruční zavazadla a jiné obdobné věci na místě k tomu určeném. Do badatelny nemají přístup osoby znečištěné, pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.

4) V badatelně je nutné zachovávat klid, není v ní dovoleno kouřit, jíst, pít a telefonovat.

5) Ke studijním účelům se zapůjčují pouze řádně evidované sbírkové předměty, jejichž stav dovoluje badatelské využití. Ke studiu se badateli předkládají sbírkové předměty, fotodokumentace, pomocný studijní materiál a dokumenty z archivu v množství pracovně zvládnutelném ve vyhrazené době studia těchto předmětů, maximálně však 5 kusů najednou.

6) Při studiu se badatel přesně řídí pokyny pracovníků muzea. K úkolům těchto pracovníků nepatří poskytovat badateli pomoc při studiu muzejních sbírkových předmětů, fotodokumentace, pomocného studijního materiálu a dokumentů z muzejního archivu. Pověřený pracovník je povinen zkontrolovat počet a stav zapůjčených předmětů badateli i při jejich vrácení a zjištěné nedostatky ihned hlásit řediteli.

7) Při studiu zachází badatel s muzejními sbírkovými předměty, fotodokumentací, pomocným studijním materiálem a dokumenty z muzejního archivu tak, aby nedošlo k jejich poškození, nesmí zasahovat do systému uspořádání materiálu, písemné dokumenty nesmí používat jako podložky, nesmí z nich přímo kopírovat, podtrhávat v nich, škrtat nebo do nich vpisovat. Pro psaní výpisků smí použít pouze obyčejnou tužku. O náhradě způsobené škody platí příslušné předpisy.

8) Nezahájí-li badatel studium požadovaných muzejních sbírkových předmětů, fotodokumentace, pomocného studijního materiálu a dokumentů z muzejního archivu do třiceti dnů od sjednaného dne, nebo přeruší-li studium na dobu delší než třicet dnů, muzeum mu nadále muzejní předměty a muzejní archiválie nevyhrazuje. Badatel je proto povinen respektovat přesné termíny ke studiu, především těch předmětů, které je nutno přivézt z detašovaného pracoviště a depozitáře.

9) Badatel může ke studiu používat pomůcky muzejní evidence (katalogy, inventární knihy) za podmínek stanovených pro studium muzejních sbírkových fondů.

10) Žádostem o pořizování výpisů, opisů a reprodukcí muzejních předmětů a muzejních archiválií lze vyhovět jen v případě, když badatel splňuje podmínky pro studium muzejních sbírkových předmětů, fotodokumentace, pomocného studijního materiálu a dokumentů z muzejního archivu.

11) Badatel smí nechat pořídit reprodukce muzejních sbírkových předmětů, fotodokumentace, pomocného studijního materiálu a dokumentů z muzejního archivu pouze se souhlasem ředitele muzea nebo jeho zástupce. Totéž platí o použití speciálních metod a laboratorních postupů při zkoumání studovaného materiálu. Použití reprodukcí muzejních sbírkových předmětů, fotodokumentace, pomocného studijního materiálu a dokumentů z muzejního archivu pro vědecké a odborné účely (vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, katalogy výstav, diplomové a seminární práce) se nezpoplatňuje. Použití reprodukcí muzejních sbírkových předmětů, fotodokumentace, pomocného studijního materiálu a dokumentů z muzejního archivu pro komerční účely (obrazové publikace, televizní pořady, film, pohlednice, kalendáře, propagační materiály) stejně jako filmování těchto předmětů se zpoplatňuje dle vydaného ceníku služeb.

12) Badatel smí používat informace získané studiem muzejních sbírkových předmětů, fotodokumentace, pomocného studijního materiálu a dokumentů z muzejního archivu jen k účelu své odborné práce uvedenému v badatelském listu. Ve svých vědeckých nebo jiných pracích je povinen uvést název muzea a muzejní sbírky, kterou studoval, a inventární číslo studovaných muzejních sbírkových předmětů, fotodokumentace, pomocného studijního materiálu a dokumentů z muzejního archivu.

13) Při posuzování žádosti o zaslání muzejních sbírkových předmětů, fotodokumentace, pomocného studijního materiálu a dokumentů z muzejního archivu ke studiu do jiného muzea postupuje ředitel muzea podle zákona č. 122/2000 Sb., o správě a ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů.

14) Požaduje-li badatel ke studiu předměty, které vyžadují zvláštní ochrany nebo předměty, jež nejsou ke studiu způsobilé nebo u nichž je mimořádné nebezpečí poškození, rozhodne o zapůjčení ředitel muzea. Muzeum má právo zapůjčení těchto předmětů odmítnout, nebo stanovit zvláštní podmínky pro jejich studium.

15) V souvislosti se studovaným tématem může badatel též využít knih, časopisů a novin z muzejní knihovny při dodržování knihovního řádu.

16) Badatel je povinen oznámit muzeu, z jehož sbírek čerpal, bibliografické údaje o své práci. V případě jejího publikování je povinen zaslat tomuto muzeu jeden její výtisk.

Závěrečná ustanovení:

1) Studovat muzejní sbírkové předměty, fotodokumentaci, pomocný studijní materiál a dokumenty z muzejního archivu mohou badatelé pouze za podmínek stanovených v tomto badatelském řádu.

2) Studiem muzejních sbírkových předmětů, fotodokumentace, pomocného studijního materiálu a dokumentů z muzejního archivu nesmějí být ohroženy státní nebo společenské zájmy, nebo právem chráněné zájmy dosud žijících osob.

3) Sbírkové předměty získané vlastní činností muzea je po dobu tří let od získání možno studovat jen se souhlasem ředitele muzea a pracovníka muzea, který sbírkové předměty získal. Ten má po uvedenou dobu prioritní právo na jejich studium a publikování.

4) Poruší-li badatel některé ze základních povinností uložené badatelským řádem, může mu být další studium muzejních předmětů a muzejních archiválií odepřeno, případně již udělený souhlas odvolán.

V Kladně, 14. ledna 2005
PhDr. Zdeněk Kuchyňka v. r.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 22.07.2005. Verze pro tisk. O úroveň výše.